امکانات

اعضاء محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن صنعت نفت منطقه جنوب:

با توجه به مصوبه مجمع عمومی، آخرین مهلت پرداخت بدهی ها تا تاریخ ۹۴/۰۵/۳۱ می باشد. پرداخت پس از این تاریخ مشمول جریمه از زمان اعلام اولیه می باشد. لذا جهت اطلاع از پرداختی های خود با امور مالی اتحادیه و یا تعاونی های خود تماس نمایید.