احتراماً به استحضار اعضاء سرمایه گذار درشهرک نفت ۱ و ۲ میرساند :

نظر به تصمیم هیئت مدیره اتحادیه صنعت نفت مبنی بر مشخص نمودن و انتخاب جانمایی بلوکهای شهرک نفت ۲ متعلق به شرکتهای عضو حداکثر ظرف مدت یک ماه ، لذا مقتضی است کلیه اعضاء و سرمایه گذاران می بایست هر چه سریعتر نسبت به پرداخت کلیه مطالبات اتحادیه اقدام نمایند. لازم به ذکر است ملاک امتیاز بندی و انتخاب بلوکهای فوق ، خوش حسابی می باشد.