Get Adobe Flash player

زندگی ذره کاهیست که کوهش کردیم،
زندگی نام نکویی است که خارش کردیم،
زندگی نیست به جز نم نم باران بهار ،
زندگی نیست به جز دیدن یار،
زندگی نیست به جز عشق،
به جز حرف محبت به کسی،
ورنه هر خار و خسی، زندگی کرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد،
دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد،
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم...

تحویل میخ کوبی بلوکهای B3 و B4 به تعداد ۱۹۲ واحد مربوط به اعضاء خوش حساب تعاونی های مسکن پالایشگاه شیراز و لاوان، آغار و دالان و هلیکوپتری

مشاهده ادامه مطلب