خطوط لوله و مخابرات

اعضاء هیئت مدیره و بازرس شرکت تعاونی مسکن خطوط لوله و مخابرات

۱ – غلامعلی دامن افشان،                مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
۲ – رضا محمدی،                            عضو اصلی هیئت مدیره
۳ – غضنفر دریاباد،                           عضو اصلی هیئت مدیره
۴ – بهروز کریمی،                            عضو علی البدل هیئت مدیره
۵ – مهران ابوعلی،                           بازرس اصلی
۶ – مهران دهقانیان،                         بازرس علی البدل
آدرس: بلوار امیرکبیر- جنب انبار نفت- روبروی ابوقداره – شرکت نفت منطقه خطوط لوله و مخابرات