Monthly Archives: مرداد ۱۳۹۶

احتراما به استحضار کلیه اعضاء سرمایه گذار در شهرک های نفت ۱و۲ میرساند به منظور شفاف سازی و آگاهی اعضاء محترم از روند اجرایی و پیشرفتهای حاصله پروژه ، جلسه ای در روز   دوشنبه  مورخ ۹۶/۰۵/۰۹ ساعت۱۶:۳۰ در تالار احسان واقع در میدان احسان برگزار       می گردد. لذا از کلیه افراد ذینفع در این همایش دعوت بعمل می آید.