به نام خدا

   مقدمه

نظام اجتماعي و پيشرفت اقتصادي جوامع مختلف دردنياي روز برپايه فعاليت و همكاري دسته جمعي استوار است . تحقق اهداف اجتماعي و نيل به رشد اقتصادي در سايه يك نظام سازماني كه منطبق با نيازمنديهاي جامعه طراحي شده باشد و توسط مديران شايسته و بااستفاده از شيوه هاي علمي مديريت اداره شود امكان پذير است . همچنين افراد براي نيل به اهداف خود به تشكيل سازمان مبادرت مي نمايند و سازمانها نيز به نوبه خود داراي اهداف خاص خود مي باشند .

تعريف سازماني شركت تعاوني

شركت تعاوني ، سازماني است مركب از اشخاصي كه به طور داوطلبانه و به منظور وصول وهدف يا اهداف مشتركي دور هم جمع شده و يك سازمان اجتماعي – اقتصادي كه براساس دموكراسي اداره مي گردد را تشكيل داده اند . يا به عبارت ديگر شركت تعاوني سازماني است مركب از گروهي از اشخاص كه به تشابه نيازهاي يكديگر پي برده و براثر رشد فكري اين اعتقاد در آنها ايجاد شده باشد كه از راه اتحاد و همكاري با يكديگر و كار دسته جمعي بهتر و موثرتر از تلاش انفرادي مي توانند در رفع نيازهاي مشترك و بهبود وضع مادي و اجتماعي خويش موفق گردد .

    اهداف اتحاديه

۱-ترويج و تحكيم مشاركت ، همكاري و تعاوني عمومي .

۲- تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي .

۳- فعاليتهاي مربوط به تأمين مسكن مناسب از تحصيل زمين تا تكميل ساختمان .

۴- كليه فعاليتهاي اقتصادي در راستاي تقويت بنيه مالي اتحاديه و اعضاء .

موضوع فعاليت

۱-ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي و تبليغات مربوط به تعاونيهاي عضو .

۲- ارائه خدمات تحقيقاتي و مطالعاتي پيرامون موضوعات مورد نياز تعاونيهاي عضو .

۳- كمك به سازماندهي و حسن اداره امور و هماهنگي و حفاظت توسعه تعاونيهاي عضو .

۴- كمك به برقراري ارتباط و همكاري متقابل بين تعاونيهاي عضو .

۵- ارائه خدمات اداري ، مالي ، حسابداري ، بازرسي ، تجاري و اعتباري به تعاونيهاي عضو .

۶- ارائه خدمات فني ، تخصصي ، حقوقي ، قبول وكالت اعضاء در كليه امور مورد نياز آنها .

۷- نظارت بر التزام تعاونيهاي عضو .

۸- حل اختلاف و داوري در محدوده امور مرتبط به صورت كدخدا منشي به تعاونيهاي عضو .

۹- ايجاد واحدهاي توليدي و خدماتي و انجام ساير فعاليتهاي اقتصادي به منظور تأمين نيازهاي اتحاديه .

۱۰- سرمايه گذاري در موسسات خدماتي و توليدي و نهادهاي اقتصادي با اولويت تعانيها .

۱۱- شهرك سازي يا مجموعه سازي .

۱۲- برگزاري نمايشگاه و يا مشاركت در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي .

۱۳- بازاريابي ، خريدو فروش ، صادرات و واردات و عرضه ي توليدات اتحاديه و تعاونيهاي عضو .

۱۴- تأمين نيازمنديهاي ارگانهاي دوليت و عمومي .

۱۵- فعاليتهاي ديگري كه هيئت مديره پيشنهاد و به تصويب مجمع عمومي رسانده شود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *