احتراما به استحضار می رساند با توجه به اینکه اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن صنعنت نفت منطقه جنوب قصد واگذاری امتیاز تعدادی از واحدهای ۲ خوابه و ۳ خوابه در شهرک نفت ۲ ( بزرگراه حسینی الهاشمی ) برابر مصوبه مجمع عمومی جهت تامین بخشی از هزینه تکمیل آماده سازی شهرک های نفت ۱ و ۲ را دارد و برابر اعلام نظر کارشناس دادگستری ، امتیاز هرواحد ۲ خوابه به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۳ خوابه ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش گذاری گردیده ، لذا مقتضی است با توجه به اولویت اعضاء صنعت نفت ، مراتب جهت اطلاع و بهره برداری به اطلاع کلیه اعضاء رسانده شود.

احتراما به استحضار کلیه اعضاء سرمایه گذار در شهرک های نفت ۱و۲ میرساند به منظور شفاف سازی و آگاهی اعضاء محترم از روند اجرایی و پیشرفتهای حاصله پروژه ، جلسه ای در روز   دوشنبه  مورخ ۹۶/۰۵/۰۹ ساعت۱۶:۳۰ در تالار احسان واقع در میدان احسان برگزار       می گردد. لذا از کلیه افراد ذینفع در این همایش دعوت بعمل می آید.